KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
W FIRMIE PIOTR JABŁOŃSKI KONSTRUKCJE-ALUMINIOWE.COM.PL

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 4.5.2016 L 119/1, uprzejmie informuję:

Administratorem danych osobowych (ADO) Naszych Klientów jest Firma Piotr Jabłoński Konstrukcje-Aluminiowe.com.pl 64-980 Trzcianka, Niekursko ul. Szkolna 6a. Zbieranie danych osobowych przez ADO jest niezbędne do jednego lub do kilku niżej wymienionych celów:

 1. w celu marketingu produktów własnych Administratora Danych Osobowych na podstawie pisemnej zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa. Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217 ze. zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż w/w ustawa.

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych dotyczących,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. przenoszenia swoich danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować może brakiem możliwości realizacji celu, dla którego zostały zebrane.